TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Manisa Futbol Yatırımları Anonim Şirketi (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hazırladığımız işbu ‘Aydınlatma Metni’ ile Tedarikçilerimize, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarla ilgili olarak bilgi vermekteyiz. Tedarikçilere ait kişisel veriler, Kanun uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla Şirket’imiz tarafından aşağıda belirtildiği kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket, tedarik süreçleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

 1. Kimlik Verisi : Ad- soyad, TC kimlik numarası, İmza
 2. İletişim Verisi : Telefon Numarası, e-posta adresi, KEP adresi, adres, iş yeri adresi
 3. Finansal Veri : Fatura Çek Senet Bilgileri
 4. Görsel ve İşitsel Veri : Şirket lokasyonlarındaki güvenlik kamera görüntüleri

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirket’imiz tarafından, şirket faaliyetleri dolayısıyla gerek Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Vergi Kanunları gibi Şirket’imizin tabi olduğu Rekabet Hukuku ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri ve gerekse akdettiğimiz sözleşmelere taraf olunması, sözleşmenin ifası nedenleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik nitelikteki kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirket’imizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirket’imizin üretim, depolama, satış, pazarlama ve dağıtım gibi faaliyetlerini yerine getirebilmek ve yine Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve benzeri gibi çeşitli yasalardan kaynaklanan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenecek ve saklanacaktır. Bunlara ilaveten, kişisel veriler, Şirket’imizin nihai noktada müşteri memnuniyeti esası çerçevesinde yürütmekte olduğu tüm ticari ve sınai faaliyetlerinde ürün ve hizmet kalitesini arttırabilmesi amacıyla, tüm satın alma ve tedarikçi portföyü oluşturma süreçlerinden başlayarak, tedarikçi değerlendirme ve satın alma uygulamalarına yönelik tedarik zinciri ve satın alma yönetimi çerçevesindeki çalışmalar, Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçları çerçevesi kapsamında da kullanılabilecektir. Kişisel veriler, açık rıza bulunmadığı sürece, yukarıda yazılı bulunan amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da bunlara aktarılmayacaktır. Tüm bu süreçte, kişisel veriler, Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMACI

Toplanan kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlar çerçevesinde; hizmetlerinden faydalanılan veya iş birliği içerisinde olunan, yurt içindeki bankalara, nakliye firmalarına, gümrüklere, gerekmesi halinde diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü ve elektronik ortamda satın alma ve tedarik zinciri yönetiminden sorumlu uzman ve yönetici çalışanlarımız, teknik ekipte bu konuyla görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş uzmanlarımız, insan kaynakları ve personel yönetimi uygulamalarından sorumlu uzman ve yöneticilerimiz, iş ortaklarımız ve Şirket’imiz ile sözleşme ilişkisi bulunan ve bu nitelikteki görevle yetkilendirilmiş olan çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel veriler, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve Şirketimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı hukuki nedenlerle toplanmaktadır. Bu hukuki nedenler çeşitli vergi yasalarından, ticaret hukuku düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket’imiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, Şirket ile olan iş/ticari ilişki süresince ve sona ermesinden itibaren TBK madde 146 ile TTK madde 82 uyarınca 10 yıl saklanmaktadır. Saklama süresinin bitiminden itibaren ilgili kişinin talebi üzerine re’sen veya ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen usullere göre imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 1. Veri sahipleri:
 2. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren hallerin sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veriler ile ilgili olarak yukarıda sıralanan haklara yönelik talep başvuruları, KVKK Başvuru Formu kullanılarak muhasebe@manisafk.com e-mail adresine iletilebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.